Extra årsmöte

Evenemanget är endast för medlemmar i Möllerikeföreningen.

Kallelse till Möllerikeföreningens extra årsmöte den 22 maj kl.19.00 på Kulturfabriken i Stockamöllan, med kompletterande årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika efter avslutat möte.

Dagordning.
§1. Mötets öppnande.
§2. Val av ordförande till att leda dagens förhandlingar.
§3. Val av sekreterare till att föra dagens protokoll.
§4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
§6. Godkännande av dagordningen.
§7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2022.
§8. Revisorernas berättelse.
§9. Fastställande av balansräkning för 2022.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022.
§11. Ärenden som av styrelsen förelägges årsmötet.
§12. Ärenden som av medlem tas upp på årsmötet.
§13. Årsmötets avslutning.

Varmt välkomna!

Plats

Kulturfabriken

Startdatum

22 maj, 2023

Starttid

19:00